Maďarská studia (Bc.)

Obsah stránky:

Několik základních údajů

Proč studovat maďarštinu a maďarská studia na Filozofické fakultě UK?

 • Rozumět maďarštině a Maďarsku je exkluzivní schopnost. V České republice mnoho takových odborníků není.
 • Maďarsko je téměř sousedem České republiky. Tyto dvě země vždy pojily, pojí a budou pojit velmi těsné kulturní, politické a ekonomické vztahy. Oba státy jsou členy Visegrádské čtyřky, regionálního uskupení úzké vzájemné spolupráce.
 • FF UK je jediným pracovištěm v České republice, které v současnosti studium maďarštiny a maďarské kultury v takovémto rozsahu nabízí. Výuka maďarštiny má na pražské univerzitě více než stoletou kontinuální tradici.
 • Naši vyučující poskytují studentům individuální přístup.
 • Studium v centru Prahy dává mnoho unikátních možností – včetně možnosti navštěvovat kulturní programy Maďarského institutu, se kterým naše katedra spolupracuje.
 • Maďarsko není daleko a díky bohaté nabídce stipendií můžete v rámci studia vyjet na stáž na nejlepší maďarské univerzity.

Kombinovatelnost

Specializaci Maďarská studia lze studovat:

 • sdruženě: v kombinaci s kterýmkoli programem bakalářského studia FF UK umožňujícím sdružené studium – doporučujeme třeba programy: český jazyk a literatura, němčina pro překlad a tlumočení, historie, politologie, etnologie, sociologie (přehled všech otevíraných studijních programů)
 • dvouspecializačně: v kombinaci s jinou specializací programu Středoevropská studia (polonistika, slovakistika, romistika)
 • samostatně (tj. pouze specializaci Maďarská studia)

Charakteristika studia

Tříleté studium se zaměřuje zejména na následující tři oblasti:

 • maďarský jazyk
 • maďarské reálie a dějiny
 • maďarská literatura

(Pozn.: Studenti s maďarskou maturitou navštěvují místo kurzů maďarštiny kurzy češtiny jako cizího jazyka.)

Studium výše uvedených oblastí je prohlubováno a rozšiřováno volitelnými předměty, které naše katedra každý semestr nabízí. Kromě toho musí student/ka navštěvovat také určité množství předmětů dle vlastního výběru z nabídky celé Univerzity Karlovy, čímž rozšíří své znalosti, schopnosti a kvalifikaci.

Posluchač/ka má během studia široké možnosti vyjet do Maďarska na letní jazykové školy a na semestrální či dvousemestrální studijní pobyty (na což může získat stipendium v rámci různých programů, např.: Erasmus+, CEEPUS, mezivládní dohoda, Balassiho institut v Budapešti). Díky tomu může značně obohatit své znalosti a získat bezprostřední zkušenosti s maďarským prostředím.

K možnostem, které studium této specializace nabízí, patří rovněž exkurze do Maďarska (popř. i jiných zemí střední Evropy), neformální hungaristická setkání (tzv. Prahuka), studentské soutěže a další aktivity.

V případě, že se student/ka rozhodne studovat pouze specializaci Maďarská studia (tzv. samostatné studium), volí si navíc jeden z rozšiřujících studijních modulů:

 • praktické ovládnutí jazyka některé ze zemí, ve které žije maďarská menšina (slovenština, srbština, chorvatština, slovinština, rumunština, nebo ukrajinština)
 • dějiny středovýchodní Evropy (české, slovenské a polské dějiny)
 • literatury středovýchodní Evropy (slovenská a polská literatura)

Absolvent/ka bakalářské specializace Maďarská studia může v případě zájmu pokračovat na dvouletém navazujícím magisterském programu Středoevropská studia: Maďarská studia.

Seznam předmětů specializace Maďarská studia (samostatné studium, tj. pouze specializace Maďarská studia)
Seznam předmětů specializace Maďarská studia (sdružené studium, tj. v kombinaci s jiným studijním programem či specializací)

Kompetence absolventa/ky a pracovní uplatnění

Absolvent/ka této specializace:
 • ovládá maďarštinu přinejmenším na stupni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 • má znalosti o maďarských reáliích, dějinách a literatuře
 • je tudíž schopen/schopna samostatně se orientovat v maďarském prostředí a v informačních zdrojích, které jsou v maďarském jazyce a/nebo se týkají Maďarska
 • je schopen/schopna překládat a tlumočit z a do maďarštiny
 • má základní znalosti z oblasti vědecké metodologie jednotlivých složek studia (jazykověda, literární věda, historie)
Oblasti uplatnění:
 • soukromý sektor (např. ve firmách zaměřených na spolupráci s Maďarskem nebo v zahraničních firmách vstupujících na český trh)
 • turistický ruch (odborný průvodce, koordinátor cestovní kanceláře apod.)
 • překladatelství a tlumočnictví
 • kulturní a mediální sféra (práce v médiích, kulturních periodicích, monitoring maďarských médií, odborný či jazykový redaktor apod.)
 • veřejný sektor, státní instituce a diplomatické služby (veřejné instituce specializující se na kulturní, diplomatické a obchodní aktivity – např. velvyslanectví, kulturní instituty, CzechTourism apod.; analytické služby, práce v mezinárodních vládních i nevládních organizacích)
 • akademická sféra (vysoké školy, ústavy Akademie věd, výzkumná centra apod.)
 • atd.
Medailonky několika našich absolventů nejdete zde.

Přijímací zkouška

Kompletní obecné informace o přijímacím řízení na FF UK (včetně všech termínů) naleznete na stránce https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/uchazec/.

Požadavky studia programu

 • Pro studium programu se předpokládají obecné schopnosti a znalosti důležité pro vysokoškolské studium programů zaměřených na studium jazyka a kultury, tj. zejména schopnost jazykové reflexe, schopnost uvažovat o přečteném textu, schopnost usouvztažňovat poznatky a schopnost adekvátně se vyjadřovat.
 • Vstupní znalost maďarštiny není požadována.
 • Znalost maďarských literárních děl je u přijímací zkoušky výhodou, nikoli podmínkou.
 • Předpokládá se obecný kulturní a historický rozhled, hlubší znalosti středoevropského regionu či Maďarska jsou u přijímací zkoušky výhodou.
 • Studijní program mohou studovat jak uchazeči a uchazečky bez předchozího vzdělání zaměřeného na tematiku zvolené specializace, tak uchazeči a uchazečky s maďarskou maturitou.

Popis přijímací zkoušky

Přijímací zkouška je jednokolová a probíhá formou rozhovoru o délce 15–20 min., který má následující tematickou strukturu a bodové hodnocení:

1) motivace ke studiu a zájem o obor (max. 20 bodů)

 • nadprůměrná motivace – konkrétně formulovaná motivace; dlouhodobější aktivity svědčící o zájmu o obor: 20–14 bodů
 • průměrná motivace – poměrně konkrétně formulovaná motivace; aktivity prokazující zaujetí pro obor (např. předložený seznam četby obsahuje maďarskou beletrii a odbornou literaturu o Maďarsku): 13–7 bodů
 • slabá motivace – vágní motivace; bez aktivit svědčících o zájmu o obor: 6–0 bodů

2) obecné jazykovědné znalosti (na češtině/slovenštině či dalších jazycích, které uchazeč/ka zná) a obecný kulturní a historický přehled, rovněž s ohledem na středoevropský region či Maďarsko (max. 50 bodů)

3) diskuse nad předloženým seznamem beletristické četby – uchazeč/ka předloží buď seznam tří či více děl z maďarské literatury přečtených v překladu či originále, nebo seznam přečtených děl z české a světové literatury (max. 30 bodů)

 • Seznam četby s přečtenou beletrií (viz 3. část zkoušky) a případně, nikoli však povinně, také s prostudovanou odbornou literaturou na jazykovědná, kulturní, historická aj. témata (která může sloužit jako podklad pro 2. část zkoušky). Vytištěný seznam se odevzdává u přijímací zkoušky.

Maximálně lze tedy získat 100 bodů. Přijat ke studiu je uchazeč/ka, který získá minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných (uveden ve vizitce specializace na stránkách přijímacího řízení FF UK).

Příprava na přijímací zkoušku

Znalost maďarštiny, maďarské literatury ani maďarských dějin a kultury nejsou u přijímací zkoušky nutností. Předpokládá se základní schopnost uvažovat o jazykových jevech (např. jazykových jevech v češtině či slovenštině či v jiném jazyce, který uchazeč/ka zná), obecný kulturní a historický přehled a zkušenost s četbou literárních děl české a světové literatury. Tedy znalosti a schopnosti na úrovni maturity.

Za znalosti týkající se maďarské literatury či maďarských dějin a kultury však může uchazeč/ka získat u přijímací zkoušky vyšší počet bodů. Žádná konkrétní literatura k takovéto přípravě na přijímací zkoušku není pevně předepsána, uchazeč/ka vybírá dle vlastního zájmu. Nebo může využít našich doporučení:

Obecné jazykovědné znalostiMaďarská beletrieMaďarské dějiny a kultura

V případě, že chce uchazeč/ka rozšířit své dosavadní znalosti, může si prostudovat následující publikaci nebo některé její kapitoly dle vlastního výběru:

Popř. si může prostudovat následující text:

 • Schreierová, Angelika: Maďarština pro Čechy. Několik poznámek o specifických rysech gramatické struktury a o slovní zásobě maďarštiny. In: Česko-maďarské ob(z)ory. Praha: Karolinum, 2018, s. 182–189. [Přehled některých jevů, kterými se maďarština liší od češtiny.]

V případě, že se chce uchazeč/ka seznámit s některými díly maďarské literatury v českém překladu, můžeme doporučit následující:

Tituly, které lze koupit rovněž jako papírové knihy i jako e-knihy:

Tituly, které lze koupit jako papírové knihy nebo si je vypůjčit v knihovně:

 • knihy autorů Sándor Márai, Imre Kertész, István Örkény, Mór Jókai a mnoha dalších

K získání základních znalostí o společensko-politickém vývoji a reáliích Maďarska může uchazeč/ka prostudovat některý z následujících titulů či některou jeho část dle vlastního výběru:

 • Pražák, Richard: Maďarsko. Praha: Libri, 2005. Ke koupi jako e-kniha za cca 50 Kč např. zde. [Stručnější, základní přehled maďarských dějin.]
 • Pražák, Richard a kol.: Dějiny Maďarska. Brno: Masarykova univerzita, 1993. [Detailnější přehled maďarských dějin.]
 • Kontler, László: Dějiny Maďarska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011. [Detailnější přehled maďarských dějin. Obsahuje také studii o dějinách česko-maďarských vztahů.]
 • Varga, Krzysztof: Guláš z turula. Praha: Dokořán – Máj, 2010. [Knižní literární reportáž o Maďarsku, jejímž autorem je polský spisovatel s maďarskými kořeny.]
Úvod > Uchazeč/ka > Bakalářské studium > Maďarská studia (Bc.)