Romistika (Bc.)

Obsah stránky:

Několik základních údajů

Proč studovat romštinu a romistiku na Filozofické fakultě UK?

 • Romistika pěstovaná na naší katedře je unikátním oborem v České republice a jeden z mála takto koncipovaných oborů na světě.
 • Romové žijí ve většině evropských zemí a jsou součástí evropského kulturního prostředí po více než šest století.
 • Romština je největším menšinovým jazykem Evropy. Jen na území bývalého Československa má statisíce mluvčích a je nedílnou součástí jazykového dědictví našeho regionu.
 • Studium jazykových, sociokulturních a historických reálií kompenzuje současný nedostatek informací o jazyku, historii a kultuře romských komunit v česko-slovenském prostoru a umožňuje hlubší vhled do témat souvisejících se závažnými aktuálně řešenými otázkami.
 • Historie Romů je v rámci studia podávána nejen z perspektivy proměny politických přístupů, ale také z perspektivy Romů samotných (zejména ve 20. stol.).
 • Studentům pocházejícím z romských rodin nabízí možnost zasadit svou rodinou historii a životní zkušenost do širších historických a sociokulturních kontextů.
 • Rodilým mluvčím romštiny nabízí možnost získat přehled o struktuře jejich mateřského jazyka a osvojit si kompetence, které jim umožní s jazykem pracovat v roli překladatelů či učitelů.
 • Neromským studentům studium zprostředkovává zkušenost menšinové jinakosti.
 • Výuka romštiny má na pražské univerzitě již více než třicetiletou tradici.
 • Naši vyučující poskytují studentům individuální přístup.

Kombinovatelnost

Specializaci Romistika lze studovat:

 • sdruženě: v kombinaci s kterýmkoli programem bakalářského studia FF UK umožňujícím sdružené studium – doporučujeme třeba programy: český jazyk a literatura, historie, etnologie a kulturní antropologie, jihovýchodoevropská studia, obecná lingvistika, pedagogika, politologie, sociologie, východoevropská studia (přehled všech otevíraných studijních programů)
 • dvouspecializačně: v kombinaci s jinou specializací programu Středoevropská studia (maďarská studia, polonistika, slovakistika)
 • samostatně (tj. pouze specializaci Romistika)

Charakteristika studia

Tříleté studium se zaměřuje zejména na následující čtyři oblasti:

 • romský jazyk (zvláště tzv. severocentrální dialekt, v menší míře i dialekt olašský)
 • romská kultura a antropologie Romů
 • romské reálie a dějiny, především ve vztahu ke středoevropskému prostoru
 • romské umění

Součástí studia jsou též úvodní metodologické kurzy lingvistiky a historiografie. Studium je prohlubováno a rozšiřováno volitelnými předměty, které naše katedra každý semestr nabízí. Kromě toho musí student/ka navštěvovat také určité množství předmětů dle vlastního výběru z nabídky celé Univerzity Karlovy, čímž rozšíří své znalosti, schopnosti a kvalifikaci.

V případě, že se student/ka rozhodne studovat pouze specializaci Romistika (tzv. samostatné studium), absolvuje též terénní výzkum v romských komunitách a obecné předměty o jazycích a historické geografii střední Evropy. Nadto si volí předměty ze tří povinně-volitelných bloků:

 • z bloku celofakultních metodologických předmětů (Úvod do metod sociálních věd, Úvod do terénního výzkumu, Úvod do korpusové lingvistiky, Úvod do religionistiky)
 • z bloku předmětů ostatních specializací Středoevropských studií (např. Maďarské reálie, Dějiny Uher a Maďarska, Historie, literatura a kultura v Uhrách a Sedmihradsku, Slovenské reálie, Dialektologie a variety slovenštiny, Dějiny Slovenska, Slovenská etnológia, Polské reálie, Dějiny Polska)
 • z výběrového bloku romistických předmětů (každý semestr jiná nabídka)

Absolvent/ka bakalářské specializace Romistika může v případě zájmu pokračovat na dvouletém navazujícím magisterském programu Středoevropská studia: romistika.

Seznam předmětů specializace Romistika (samostatné studium, tj. pouze specializace Romistika)
Seznam předmětů specializace Romistika (sdružené studium, tj. v kombinaci s jiným studijním programem či specializací)

Kompetence absolventa/ky a pracovní uplatnění

Absolvent/ka této specializace:
 • ovládá romštinu (severocentrální dialekt) přinejmenším na stupni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 • má znalosti o romských reáliích, dějinách a umění
 • disponuje obecnými kulturně-komunikačními schopnostmi pro pohyb v romském prostředí
 • je schopen samostatně se orientovat v mediálním prostředí a kriticky pracovat s informacemi, které se týkají Romů
 • je schopen překládat z romštiny i do romštiny
 • má základní znalosti z oblasti vědecké metodologie jednotlivých složek studia, zvláště jazykovědy, kulturní a sociální antropologie a historie
Oblasti uplatnění:
 • Uplatnění absolventů bakalářského studia je široké, mimo jiné díky aktuálnosti tematiky a nedostatku kvalifikovaných romistů. Bakaláři romistiky mohou nalézt uplatnění především ve státní správě, v neziskovém sektoru, v humanitárních, lidskoprávních a charitativních organizacích na domácí i mezinárodní scéně, v romských i neromských médiích, v nakladatelských redakcích, v překladatelských a tlumočnických činnostech. Absolventi navíc vedle romštiny ovládají dva další světové jazyky a disponují obecnými analytickými dovednostmi, které uplatní všude tam, kde se vyžadují výborné komunikační schopnosti, analytické uvažování a kritická práce s informacemi.
 • Nadějní absolventi mohou pokračovat ve studiu romistiky v navazujícím magisterském studiu, které směřuje k dalšímu získávání a prohlubování teoretických poznatků, popřípadě pokračovat v magisterském studiu na jiném příbuzném oboru (lingvistika, sociální antropologie, historie, sociologie apod.). Absolventům je též otevřena možnost M.A. studia oboru Romani Studies, popřípadě jiného příbuzného oboru, i na některé ze zahraničních univerzit.

Medailonky několika našich absolventů najdete zde.

Přijímací zkouška

Kompletní obecné informace o přijímacím řízení na FF UK (včetně všech termínů) naleznete zde.
Znalost romštiny není podmínkou přijetí (studium počítá rovněž s posluchači s nulovou znalostí tohoto jazyka).

Přijímací zkouška je jednokolová, ústní a zaměřuje se na:

 • reálie z oblasti historie, jazyka, umění a romského kulturně-společenského dění v rozsahu doporučené literatury (max. 25 bodů)
 • schopnost jednoduché jazykové analýzy (max. 15 bodů)
 • diskuse nad texty z povinné literatury, v kontextu další přečtené literatury (max. 30 bodů)
 • motivace ke studiu romistiky (max. 30 bodů) kritéria hodnocení motivace:
  • přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia programu na FF UK: 30–21 bodů
  • částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 20–10 bodů
  • nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 9–0 bodů

Přijímací zkouška testuje základní obeznámenost s romskou tematikou na odborné i populárně naučné úrovni včetně romského kulturně-společenského dění v ČR i zahraničí, znalost kulturněhistorického kontextu a schopnost samostatného analytického, kritického myšlení. Hodnocena je také schopnost jazykové analýzy, aktivní znalost romštiny není předpokládána. Do hodnocení se promítá také motivace ke studiu (rozsah a hloubka zájmu o téma, informovanost o náplni studia zvoleného programu, zájem o konkrétní oblasti studia – např. jazykové, historické, sociálně antropologické, a obecná představa o profesním uplatnění). Seznam četby, který uchazeč u zkoušky odevzdá komisi, musí obsahovat texty uvedené jako povinné (vizte seznam povinné a doporučené literatury k přijímacím zkouškám).

Maximálně lze získat 100 bodů. Přijat ke studiu je uchazeč/ka, který získá minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných (uveden ve vizitce specializace na stránkách přijímacího řízení FF UK).

Další požadavky ke zkoušce: seznam četby – odborná romistická literatura a romské memoráty dle jazykových schopností uchazeče (seznam se odevzdává komisi); výběr četby dle seznamu povinné a doporučené literatury.

Povinná literaturaDalší doporučená literatura

Předpokládá se, že uchazeči si před přijímací zkouškou přečtou následující dva texty:

 • Elšík, Viktor. 2011. Tváře romštiny. Romano voďi 5/2011.
 • Hübschmannová, Milena. 1993 (nebo jiné vydání). Můžeme se domluvit = Šaj pes dovakeras. Olomouc: Pedagogická fakulta UP Olomouc.

Uchazeči, pro které je nedostupná knížka M. Hübschmannové (např. kvůli nedostupnosti v místní knihovně), si místo ní mohou přečíst tři články M. Hübschmannové:

*pozn.: Strany odpovídají jejich číslování v tištěné knize. V online knize tvoří příslušné texty první a čtvrtou kapitolu.

Vedle povinné literatury si uchazeči v rámci přípravy na přijímací zkoušku přečtou další literaturu s romistickou tematikou podle vlastních zájmů a preferencí. Následující přehled je čistě orientační a uchazeči se nemusejí omezovat jen na položky zde uvedené. Seznam veškeré přečtené literatury uchazeči předloží na ústní části zkoušky.

Obecná literatura

 • Factsheets on Roma. Wogg, Michael, Pawlata Ulli, Wiedenhofer, Conny (eds.) Romani Project at the University of Graz, Council of Europe.
 • Lacková, Elena a Hübschmannová, Milena, ed. 1997. Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. Praha: Triáda.
 • Matras, Yaron, 2014. I met Lucky People. The Story of the Romani Gypsies. Penguin Books.
 • Podolinská, Tatiana a Hrustič, Tomáš, eds. 2015. Čierno-biele svety: Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Bratislava: VEDA.
 • 1999. Romové v České republice (1945-1998). Praha: Socioklub, 558 s. Sešity pro sociální politiku.
 • Vašečka, Michal (ed). 2003. Čačipen pal o Roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. IVO, Bratislava.

Jazyk

 • základní informace o romštině na stránkách Romani project Manchester.
 • Romano džaniben 27 (1).
 • Hajská, Markéta. 2012. „Ame sam Vlašika, haj vorbinas vlašika!! (My jsme OLaši a mluvíme olašsky!). Nástin jazykové situace olašských Romů z východního Slovenska v etnicky smíšené komunite. Romano džaniben 19 (2): 35–53.
 • Kubaník, P., Červenka, J., Sadílková, H. 2010. Romština v České republice. Předávání jazyka a jazyková směna. Romano džaniben 16 (2): 11-40.
 • Kubaník, Pavel. 2015. Hra na knížky. Poznámky k akvizici slovenštiny v Gavu. In In Čierno-biele svety: Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku, eds. T. Podolinská a T. Hrustič, 374–397, Bratislava: VEDA.

Historie

 • Hübschmannová, Milena, ed. 2005. Po Židoch Cigáni: svědectví Romů ze Slovenska 1939-1945. Praha: Triáda, 2005.
 • Horváthová, Jana. 2021. …to jsou těžké vzpomínky: vzpomínky Romů a Sintů na život před válkou a v protektorátu. Brno: Větrné mlýny.
 • Donert, Celia. 2017. The rights of the Roma: the struggle for citizenship in postwar Czechoslovakia. Oxford: Oxford University Press,
 • Baloun, Pavel. 2022. „Metla našeho venkova“: Kriminalizace Romů od první republiky až po ­prvotní fázi protektorátu (1918–1941). Praha: Scriptorium,

Antropologie

Religionistika

 • Podolinská, Tatiana. 2009. ‚Nová‘ rómska duchovná identita. Charizmatické hnutia medzi Rómami na Slovensku. In: Kiliánová, G. – Kowalská, E. – Krekovičová, E. (eds.). My a tí druhí v modernej spoločnosti: konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. Bratislava: Veda. s. 175–216.
 • Podolinská, Tatiana, Hrustič, Tomáš. 2010. Boh Medzi bariérami. Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou. Bratislava, Bytča: Ústav etnólogie SAV, Coreta.

Literatura

 • Kramářová, Jana, Sadílková, Helena (eds.). 2008. Čalo voďi – Sytá duše. Antologie prozaických textů romských autorů z ČR. Brno: MRK.

Internetové zdroje

Úvod > Uchazeč/ka > Bakalářské studium > Romistika (Bc.)