Maďarská studia (Mgr.)

Obsah stránky:

Několik základních údajů

Proč studovat maďarštinu a maďarská studia na Filozofické fakultě UK?

 • Rozumět maďarštině a Maďarsku je exkluzivní schopnost. V České republice mnoho takových odborníků není.
 • Maďarsko je téměř sousedem České republiky. Tyto dvě země vždy pojily, pojí a budou pojit velmi těsné kulturní, politické a ekonomické vztahy. Oba státy jsou členy Visegrádské čtyřky, regionálního uskupení úzké vzájemné spolupráce.
 • Filozofická fakulta UK je jediným pracovištěm v České republice, které v současnosti studium maďarštiny a maďarské kultury v takovémto rozsahu nabízí. Výuka maďarštiny má na pražské univerzitě více než stoletou kontinuální tradici.
 • Naši vyučující poskytují studentům individuální přístup.
 • Studium v centru Prahy dává mnoho unikátních možností – včetně možnosti navštěvovat kulturní programy Maďarského institutu, se kterým naše katedra spolupracuje.
 • Maďarsko není daleko a díky bohaté nabídce stipendií můžete v rámci studia vyjet na stáž na nejlepší maďarské univerzity.

Kombinovatelnost

Kombinovatelnost navazujícího magisterského programu Středoevropská studia je stejná jako kombinovatelnost našeho bakalářského programu Středoevropská studia. Specializaci Maďarská studia lze studovat:

 • sdruženě: v kombinaci s kterýmkoli programem navazujícího magisterského studia FF UK umožňujícím sdružené studium (přehled všech otevíraných studijních programů)
 • dvouspecializačně: v kombinaci s jinou specializací programu Středoevropská studia (polonistika, slovakistika, romistika)
 • samostatně (tj. pouze specializaci Maďarská studia)

Charakteristika studia

Ta část dvouletého studijního plánu, která je společná pro samostatné i sdružené studium, se zaměřuje zejména na následující oblasti:

 • další prohloubení jazykové kompetence v maďarštině (Pozn.: Studenti, kteří ovládají maďarštinu na vyšší úrovni než češtinu, navštěvují místo kurzů maďarštiny kurzy češtiny jako cizího jazyka.)
 • variabilita maďarštiny (historická, nářeční, stylistická, lexikální)
 • nejnovější maďarská literatura
 • aktuální otázky hungaristiky
 • analýza maďarského textu nebo audiovizuálního materiálu v souvislotech
 • odborná/studijní stáž

Samostatné studium se dále zaměřuje primárně na překlad mezi češtinou a maďarštinou (obecnou část této výuky zajišťuje Ústav translatologie FF UK). Obsahuje následující oblasti:

 • teorie překladu a tlumočení, česko-maďarské překladatelské semináře, čeština pro překladatele
 • stará maďarská literatura
 • jeden další, kontaktový jazyk maďarštiny dle výběru (chorvatština, latina, polština, romština, rumunština, slovenština, slovinština, srbština, ukrajinština)

Ve sdruženém studiu si student/ka místo toho volí několik povinně volitelných předmětů (např. předměty z plánu samostatného studia či další předměty).

Studium výše uvedených oblastí je prohlubováno a rozšiřováno volitelnými předměty. Student/ka musí navštěvovat určité množství předmětů dle vlastního výběru z nabídky celé Univerzity Karlovy, čímž rozšíří své znalosti, schopnosti a kvalifikaci.

Posluchač/ka má během studia široké možnosti vyjet do Maďarska na letní jazykové školy a na semestrální či dvousemestrální studijní pobyty (na což může získat stipendium v rámci různých programů, např.: Erasmus+, CEEPUS, mezivládní dohoda, Balassiho institut v Budapešti). Díky tomu může značně obohatit své znalosti a získat bezprostřední zkušenosti s maďarským prostředím.

K možnostem, které studium této specializace nabízí, patří rovněž exkurze do Maďarska (popř. i jiných zemí střední Evropy), neformální hungaristická setkání (tzv. Prahuka), studentské soutěže a další aktivity.

Absolvent/ka navazující magisterské specializace Maďarská studia může v případě zájmu pokračovat v prohlubování své kvalifikace doktorským studiem.

Seznam předmětů specializace Maďarská studia (samostatné studium, tj. pouze specializace Maďarská studia)
Seznam předmětů specializace Maďarská studia (sdružené studium, tj. v kombinaci s jiným studijním programem či specializací)

Kompetence absolventa/ky a pracovní uplatnění

Odborné dovednosti:
 • mluvená a psaná maďarština na úrovni C1–C2 Společného evropského referenčního rámce
 • rozlišovat nuance maďarštiny
 • efektivní rešerše v informačních zdrojích k zadanému tématu
 • integrovat odborné oborové znalosti při analýze textu či jiného typu komunikátu v maďarštině
 • zprostředkovávat mezikulturní komunikaci mezi českým a maďarským prostředím
 • dovednost překládat texty mezi češtinou a maďarštinou
 • (u samostatného studia) aplikování systematických teoretických znalostí češtiny v rovině fonetické, lexikální, gramatické a stylové na překlad a redakci textu
 • (u samostatného studia) základní kompetence v dalším areálovém či kontaktovém jazyce
Oblasti uplatnění:
 • překladatelství, příp. tlumočnictví
 • vládní a nevládní neziskové organizace působící ve střední Evropě zaměřené na osvětu a kulturně společenské aktivity, lidská práva, budování občanské společnosti, sociální pomoc a poradenství
 • středoevropská média a nakladatelství (jazykový redaktor, odborný redaktor, editor, korespondent, mediální analytik, korektor)
 • vědecká a vědecko-pedagogická pracoviště (vysoké školy, ústavy akademie věd, výzkumná centra)
 • veřejná správa;
 • státní instituce vyvíjející kulturní, diplomatické nebo obchodní aktivity v regionu střední Evropy (Česká centra, Czechtourism, Czechinvest, Czechtrade apod.)
 • regionální veřejné organizace vyvíjející aktivity v oblasti přeshraniční spolupráce (regionální rozvoj, Euroregiony)
 • subjekty podnikající v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na tvorbu programové nabídky v oblastech střední Evropy (programový manažer cestovní kanceláře, odborný průvodce apod.)
 • organizace poskytující informační podporu pro domácí a zahraniční firmy vstupující na středoevropské trhy, nadnárodní společnosti působící ve státech střední Evropy řídící své aktivity z center v Praze, Bratislavě, Varšavě, Budapešti.
 • atd.
Medailonky několika našich absolventů nejdete zde.

Přijímací zkouška

Kompletní obecné informace o přijímacím řízení na FF UK (včetně všech termínů) naleznete na stránce https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/uchazec/.

Popis přijímací zkoušky

Přijímací zkouška je jednokolová a probíhá formou písemné přípravy (30 min.) a poté rozhovoru o délce cca 20–30 min., který má následující tematickou strukturu a bodové hodnocení:

1) motivace ke studiu a zájem o obor (max. 10 bodů)

 • nadprůměrná motivace (10–7 bodů) – konkrétně formulovaná motivace; dlouhodobější aktivity svědčící o nadprůměrném zájmu o obor a přesahující povinnosti bakalářského studia
 • průměrná motivace (6–4 bodů) – poměrně konkrétně formulovaná motivace; aktivity prokazující zaujetí pro obor v rámci povinností bakalářského studia
 • slabá motivace (3–0 bodů) – vágní motivace; bez aktivit svědčících o zájmu o obor

2) jazykové kompetence v maďarštině a přehled o struktuře tohoto jazyka (max. 30 bodů)

3) přehled o maďarské literatuře 19.–21. století (max. 30 bodů)

4) přehled o maďarských dějinách a reáliích (max. 30 bodů)

U přijímací zkoušky musí uchazeč/ka prokázat jazykové znalosti, které jsou dány požadavky na ústní a písemný projev na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkouška začíná písemnou přípravou (v délce 30 minut) v úvodu dne, při níž jsou ověřovány praktické znalosti maďarštiny. V průběhu dne pak probíhá vlastní ústní zkouška, která trvá cca 20–30 minut a skládá se ze čtyř částí. Nejdříve uchazeč(ka) vysvětlí, proč se rozhodl(a) studovat právě program Středoevropská studia ve specializaci Maďarská studia na FF UK, a popíše, v čem zejména spočívá jeho/její zájem o obor. Při zkoušce z jazykových znalostí se vychází z již opravené písemné přípravy; požadován je ovšem i teoretický vhled do základních souvislostí a pravidel jazykového systému maďarštiny. Třetí část ověřuje znalosti maďarské literatury 19.–21. století, čtvrtá část pak znalosti dějin a reálií Maďarska a Maďarů. (Zejména) U těchto dvou částí je brán zřetel na předložený seznam prostudované literatury – předpokládá se schopnost uchazeče, resp. uchazečky sestavit si vlastní výběr literatury na základě předchozího studia. Úroveň požadovaných znalostí odpovídá bakalářské zkoušce z hungaristiky / maďarských studií našeho studijního programu (viz informace k bakalářské zkoušce).

Seznam prostudované beletrie zvolené specializace a odborné literatury relevantní pro hungaristiku: Počet položek seznamu není stanoven. Vytištěný seznam se odevzdává u přijímací zkoušky.

Maximálně lze u přijímací zkoušky získat 100 bodů. Přijat ke studiu je uchazeč/ka, který získá minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných (uveden ve vizitce specializace na stránkách přijímacího řízení FF UK).

Úvod > Uchazeč/ka > Navazující magisterské studium > Maďarská studia (Mgr.)