Slovanské filologie (Ph.D.)

O studijním programu

  • Doktorský studijní program Slovanské filologie je realizován společně na třech základních součástech FF UK: Katedra středoevropských studií, Ústav východoevropských studií a Katedra jihoslovanských a balkanistických studií.
  • Studium se zaměřuje jednak konkrétně na jednotlivé slovanské jazyky či filologie a jednak obecně na srovnávací slovanskou jazykovědu v synchronním či diachronním pohledu. Studium oboru zahrnuje širší slavistický a obecně lingvistický metodologický základ. Profiluje zaměření doktorských projektů primárně na jeden ze slovanských jazyků, národních (běloruštinu, bulharštinu, chorvatštinu, makedonštinu, polštinu, ruštinu, slovenštinu, slovinštinu, srbštinu, ukrajinštinu ad.) nebo regionálních či menšinových (lužické srbštiny, kašubština, rusínština ad.) – nebo na paleoslavistiku či komparativní nebo kontrastivní slovanskou jazykovědu. Druhým směrem bádání je potom popis jazykové situace ve státech se slovanským státním jazykem nebo slovanskou etnickou komponentou, či některým slovanským jazykem jako jazykem komunikace. Do popředí tak vystupuje jednak areálový slovansko-neslovanský kontext a jednak problematika slovansko-slovanského jazykového kontaktu. Tento aspekt se promítá do zaměření na akvizici češtiny jako cizího jazyka u jinoslovanských mluvčích v ČR. Srovnávací pohled je metodologickým základem všech doktorských projektů, za klíčový je považován kontext český, a to jak z hlediska zkoumaného materiálu, tak z hlediska metodologie.
Některé tematické oblasti, které studijní program pokrývá
  • Komparativní nebo kontrastivní slovanská jazykověda (v synchronním či diachronním pohledu).
  • Struktura a fungování jazykového systému jednoho ze slovanských jazyků na jednotlivých rovinách v synchronii nebo diachronii.
  • Stylistika, pragmatika, diskursní a textová lingvistika na materiálu slovanských jazyků.
  • Užívání národních, regionálních či menšinových slovanských jazyků v synchronii nebo diachronii.
  • Jazyková situace ve státech se slovanským státním jazykem nebo slovanskou etnickou komponentou nebo se slovanským jazykem jako jazykem komunikace.
  • Slovansko-slovanský jazykový kontakt včetně překladu a akvizice slovanských jazyků jako druhých (dalších, cizích).
  • Areálový slovansko-neslovanský kontakt.
  • Typologická charakteristika slovanských jazyků.

Další informace

Úvod > Uchazeč/ka > Doktorské studium > Slovanské filologie (Ph.D.)