Slovakistika (Mgr.)

Obsah stránky:

Pro akademický rok 2024/25 se tato specializace neotevírá!

Několik základních údajů

Proč studovat slovenštinu a slovakistiku na Filozofické fakultě UK?

 • Slovensko je nejbližší partner České republiky, tyto dvě země spojuje společná minulost a velmi intenzivní vzájemné kontakty díky sousedství i slovenské diaspoře v ČR.
 • Přesto zůstávají slovenština, Slovensko a slovenská přítomnost v Česku nedostatečně poznané. U nás se můžete stát odborníky.
 • Česko-slovenské jazykové, kulturní a historické vztahy jsou velmi bohaté. Naše slovakistika se zaměřuje právě na ně.
 • Naši vyučující poskytují studentům individuální přístup.
 • Studium v centru Prahy dává mnoho unikátních možností – včetně možnosti navštěvovat kulturní programy menšinových sdružení, jako například Slovensko-český klub, se kterým spolupracujeme.
 • Slovensko je opravdu blízko a díky bohaté nabídce stipendií můžete během studia vyjet na stáž do slovenskojazyčného prostředí na nejlepší slovenské univerzity.

Kombinovatelnost

Kombinovatelnost navazujícího magisterského programu Středoevropská studia je stejná jako kombinovatelnost našeho bakalářského programu Středoevropská studia. Specializaci Slovakistika lze studovat:

 • sdruženě: v kombinaci s kterýmkoli programem bakalářského studia FF UK umožňujícím sdružené studium (přehled všech otevíraných studijních programů zde)
 • dvouspecializačně: v kombinaci s jinou specializací programu Středoevropská studia (hungaristika, polonistika, romistika)
 • samostatně (tj. pouze specializaci Slovakistika)

Charakteristika studia

Ta část dvouletého studijního plánu, která je společná pro samostatné i sdružené studium, se zaměřuje zejména na následující oblasti:

 • další prohloubení jazykové kompetence ve slovenštině (Pozn.: Studenti, kteří ovládají slovenštinu na vyšší úrovni než češtinu, navštěvují místo kurzů slovenštiny kurzy češtiny jako cizího jazyka.)
 • variabilita slovenštiny (historická, stylistická)
 • nejnovější a nejstarší slovenská literatura
 • česko-slovenské překladatelské semináře

Samostatné studium se dále zaměřuje na:

 • teorie překladu a tlumočení, další česko-slovenské překladatelské semináře, čeština pro překladatele
 • aktuální otázky slovakistiky
 • analýza slovenského textu nebo audiovizuálního materiálu v souvislotech
 • odborná/studijní stáž
 • česko-slovenské literární a kulturně politické vztahy, nebo jeden další, areálově blízký jazyk dle výběru (chorvatština, latina, lužická srbština, maďarština, polština, romština, rumunština, srbština, ukrajinština)

Ve sdruženém studiu si student/ka místo toho volí několik povinně volitelných předmětů (např. předměty z plánu samostatného studia či další předměty).

Studium výše uvedených oblastí je prohlubováno a rozšiřováno volitelnými předměty. Student/ka musí navštěvovat určité množství předmětů dle vlastního výběru z nabídky celé Univerzity Karlovy, čímž rozšíří své znalosti, schopnosti a kvalifikaci.

Posluchač/ka má během studia široké možnosti vyjet na Slovensko na letní školy a na semestrální či dvousemestrální studijní pobyty (na což může získat stipendium v rámci různých programů, např.: Erasmus+CEEPUS, mezivládní dohoda). Díky tomu může značně obohatit své znalosti a získat bezprostřední zkušenosti se slovenským prostředím.

K možnostem, které studium této specializace nabízí, patří rovněž exkurze na Slovensko (popř. i jiných zemí střední Evropy), studentské soutěže a další aktivity.

Absolvent/ka navazující magisterské specializace Slovakistika může v případě zájmu pokračovat v prohlubování své kvalifikace doktorským studiem.

Seznam předmětů specializace Slovakistika (samostatné studium, tj. pouze specializace Slovakistika)
Seznam předmětů specializace Slovakistika (sdružené studium, tj. v kombinaci s jiným studijním programem či specializací)

Kompetence absolventa/ky a pracovní uplatnění

Odborné dovednosti:
 • mluvená a psaná slovenština na úrovni C1–C2 Společného evropského referenčního rámce
 • rozlišovat nuance slovenštiny
 • efektivní rešerše v informačních zdrojích k zadanému tématu
 • integrovat odborné oborové znalosti při analýze textu či jiného typu komunikátu ve slovenštině
 • zprostředkovávat mezikulturní komunikaci mezi českým a slovenským prostředím
 • dovednost překládat texty mezi češtinou a slovenštinou
 • (u samostatného studia) aplikování systematických teoretických znalostí češtiny v rovině fonetické, lexikální, gramatické a stylové na překlad a redakci textu
 • (u samostatného studia) základní kompetence v dalším areálovém či kontaktovém jazyce
Oblasti uplatnění:
 • překladatelství, příp. tlumočnictví
 • vládní a nevládní neziskové organizace působící ve střední Evropě zaměřené na osvětu a kulturně společenské aktivity, lidská práva, budování občanské společnosti, sociální pomoc a poradenství
 • středoevropská média a nakladatelství (jazykový redaktor, odborný redaktor, editor, korespondent, mediální analytik, korektor)
 • vědecká a vědecko-pedagogická pracoviště (vysoké školy, ústavy akademie věd, výzkumná centra)
 • veřejná správa;
 • státní instituce vyvíjející kulturní, diplomatické nebo obchodní aktivity v regionu střední Evropy (Česká centra, Czechtourism, Czechinvest, Czechtrade apod.)
 • regionální veřejné organizace vyvíjející aktivity v oblasti přeshraniční spolupráce (regionální rozvoj, Euroregiony)
 • subjekty podnikající v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na tvorbu programové nabídky v oblastech střední Evropy (programový manažer cestovní kanceláře, odborný průvodce apod.)
 • organizace poskytující informační podporu pro domácí a zahraniční firmy vstupující na středoevropské trhy, nadnárodní společnosti působící ve státech střední Evropy řídící své aktivity z center v Praze, Bratislavě, Varšavě, Budapešti.
 • atd.

Medailonky několika našich absolventů nejdete zde.

Přijímací zkouška

Kompletní obecné informace o přijímacím řízení na FF UK (včetně všech termínů) naleznete na stránce https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/uchazec/.

Popis přijímací zkoušky

Přijímací zkouška je jednokolová a probíhá formou písemné přípravy (30 min.) a poté rozhovoru o délce cca 20–30 min., který má následující tematickou strukturu a bodové hodnocení:

1) motivace ke studiu a zájem o obor (max. 10 bodů)

 • nadprůměrná motivace (10–7 bodů) – konkrétně formulovaná motivace; dlouhodobější aktivity svědčící o nadprůměrném zájmu o obor a přesahující povinnosti bakalářského studia
 • průměrná motivace (6–4 bodů) – poměrně konkrétně formulovaná motivace; aktivity prokazující zaujetí pro obor v rámci povinností bakalářského studia
 • slabá motivace (3–0 bodů) – vágní motivace; bez aktivit svědčících o zájmu o obor

2) jazykové kompetence ve slovenštině na úrovni B2 a přehled o struktuře tohoto jazyka (max. 30 bodů)

3) přehled o slovenské literatuře 19.–21. století (max. 30 bodů)

4) přehled o slovenských dějinách a reáliích (max. 30 bodů)

U přijímací zkoušky musí uchazeč/ka prokázat jazykové znalosti, které jsou dány požadavky na ústní a písemný projev na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkouška začíná písemnou přípravou (v délce 30 minut) v úvodu dne, při níž jsou ověřovány praktické znalosti slovenštiny. V průběhu dne pak probíhá vlastní ústní zkouška, která trvá cca 20–30 minut a skládá se ze čtyř částí. Nejdříve uchazeč(ka) vysvětlí, proč se rozhodl(a) studovat právě program Středoevropská studia ve specializaci Slovakistika na FF UK, a popíše, v čem zejména spočívá jeho/její zájem o obor. Při zkoušce z jazykových znalostí se vychází z již opravené písemné přípravy; požadován je ovšem i teoretický vhled do základních souvislostí a pravidel jazykového systému slovenštiny. Třetí část ověřuje znalosti slovenské literatury 19.–21. století, čtvrtá část pak znalosti dějin a reálií Slovenska a Slováků. (Zejména) U těchto dvou částí je brán zřetel na předložený seznam prostudované literatury – předpokládá se schopnost uchazeče, resp. uchazečky sestavit si vlastní výběr literatury na základě předchozího studia. Úroveň požadovaných znalostí odpovídá bakalářské zkoušce slovakistiky našeho studijního programu (viz informace k bakalářské zkoušce).

Seznam prostudované beletrie zvolené specializace a odborné literatury relevantní pro slovakistiku: Počet položek seznamu není stanoven. Vytištěný seznam se odevzdává u přijímací zkoušky.

Maximálně lze u přijímací zkoušky získat 100 bodů. Přijat ke studiu je uchazeč/ka, který získá minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných (uveden ve vizitce specializace na stránkách přijímacího řízení FF UK).