Etnologie a kulturní antropologie (Mgr.)

Několik základních údajů

Popis přijímací zkoušky

Přijímací zkouška je jednokolová a probíhá formou rozhovoru, který má následující tematickou strukturu a bodové hodnocení:

 1. rozprava nad výsledky bakalářské práce (max. 40 bodů)
 2. všeobecný přehled v etnologii, kulturní antropologii a folkloristice (max. 30 bodů)
 3. rozprava nad badatelským záměrem pro magisterské studium (max. 30 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

 • Předložení bakalářské práce nebo její podstatné části (teoretická část, metodologická část, práce s primárními daty), publikované odborné texty uchazeče a jiné vlastní práce, případně přeložené odborné texty z cizího jazyka, ocenění a další doklady prokazující zájem o obor (předkládají se u zkoušky pouze k nahlédnutí).
 • Seznam přečtené odborné literatury uchazeči předkládají komisi v průběhu přijímací zkoušky.

Doporučená odborná literatura k četbě na přijímací zkoušky

Základní přehledové práce

 • Eriksen, Thomas Hylland. 2008. Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál.

Kulturní antropologie

 • Eriksen, Thomas Hylland, 2012. Etnicita a nacionalismus. Praha: Sociologické nakladatelství
 • Evans-Pritchard, Edward E. 1951. Social Anthropology. London: Cohen and West.
 • Salzmann, Zdeněk: Kultura, jazyk a společnost. Úvod do lingvistické antropologie. Praha 1996.
 • Geertz, C. 2000. Interpretace kultur. Praha: SLON (kapitola 1, 2, 10).

Etnologie

 • Janeček, Petr. 2017. Mýtus o pérákovi. Městská legenda mezi folklorem a populární kulturou. Praha: Argo.
 • Mauss, M. 1999. Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech. Praha: SLON.
 • Schmitt, Jean-Claude. 2008. Svatý chrt. Praha: Academia.
 • Van Gennep, A. 2018. Přechodové rituály. Praha: Portál.
Úvod > Uchazeč/ka > Navazující magisterské studium > Etnologie a kulturní antropologie (Mgr.)