Etnologie a kulturní antropologie (Ph.D.)

Další informace k přijímacímu řízení: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/uchazec/

Den otevřených dveří: https://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/den-otevrenych-dveri/

 

POPIS PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A KRITÉRIA HODNOCENÍ

Uchazeč o studium v doktorském studijním programu musí být absolventem magisterského studia oborů etnologie, sociokulturní antropologie, případně příbuzných historických či společenských věd. V rámci přijímacího řízení uchazeč seznámí zkušební přijímací komisi se svým předchozím odborným vývojem, obory předchozího studia, odbornou praxí a eventuálně s publikační činností v oboru. Při přijímací zkoušce je preferováno předložení projektu budoucí doktorské disertační práce, nad kterým je veden odborný rozhovor a v němž se prověřuje nejen znalost obecně teoretických základů oboru, ale i znalosti vztahující se k připravovanému tématu disertační práce. Projekt by měl obsahovat shrnutí dosavadního badání zvoleného tématu, základní teoreticko-metodologická východiska (která se budou dále upřesňovat) a metodologii práce. Posouzena bude i předložená literatura k tématu doktorské disertační práce a její znalost ze strany uchazeče.

 

Přijímací zkouška: jednokolová, ústní

 

Obsah, předmět přijímací zkoušky:

1.           odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů;

2.           posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;

3.           prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů.

 

Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady.

 

Předsedou oborové rady je doc. PhDr. František Vrhel, CSc., kontakt: frantisek.vrhel@ff.cuni.cz.

 

Podmínky přijetí

Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.

 

Informace o uplatnění absolventů

Doktorand si osvojil v průběhu studia metody vědecké práce a získal nejnovější poznatky ze soudobé zahraniční i české etnologie, které aplikoval v oborové specializaci. Výzkumná práce založená na etnologickém terénním výzkumu v různých geografických a kulturních podmínkách, umožní uplatnit nabyté zkušenosti v širokém spektru pracovních aktivit. Studium umožní řešit etnické a etnokulturní problémy v teoretické i v aplikované podobě ve vlastní kultuře i v kulturách cizích. Absolventi se uplatňují na vědeckých a odborných pracovištích, jako řídící a odborní pracovníci nebo analytici ve státní správě, v kulturních zařízeních, v muzeích, ve sdělovacích prostředcích a v humanitárních organizacích.

Úvod > Uchazeč/ka > Doktorské studium > Etnologie a kulturní antropologie (Ph.D.)