Slovakistika (Bc.)

Obsah stránky:

 

Pro akademický rok 2024/25 se tato specializace neotevírá!

Několik základních údajů

Proč studovat slovenštinu a slovakistiku na Filozofické fakultě UK?

 • Slovensko je nejbližší partner České republiky, tyto dvě země spojuje společná minulost a velmi intenzivní vzájemné kontakty díky sousedství i slovenské diaspoře v ČR.
 • Přesto zůstávají slovenština, Slovensko a slovenská přítomnost v Česku nedostatečně poznané. U nás se můžete stát odborníky.
 • Česko-slovenské jazykové, kulturní a historické vztahy jsou velmi bohaté. Naše slovakistika se zaměřuje právě na ně.
 • Naši vyučující poskytují studentům individuální přístup.
 • Studium v centru Prahy dává mnoho unikátních možností – včetně možnosti navštěvovat kulturní programy menšinových sdružení, jako například Slovensko-český klub, se kterým spolupracujeme.
 • Slovensko je opravdu blízko a díky bohaté nabídce stipendií můžete během studia vyjet na stáž do slovenskojazyčného prostředí na nejlepší slovenské univerzity.

Kombinovatelnost

Specializaci slovakistika lze studovat:

 • sdruženě: v kombinaci s kterýmkoli programem bakalářského studia FF UK umožňujícím sdružené studium – doporučujeme zejména tyto studijní programy: český jazyk a literatura, německý jazyk a literatura, historie, politologie, etnologie, sociologie (přehled všech otevíraných studijních programů zde)
 • dvouspecializačně: v kombinaci s jinou specializací programu Středoevropská studia, tj. s maďarskými studii, romistikou nebo polonistikou
 • samostatně (tj. pouze specializaci slovakistika s rozšiřujícím modulem, viz výše)

Charakteristika studia

Tříleté studium se zaměřuje zejména na následující čtyři oblasti:

 • slovenské reálie a dějiny
 • slovenská literatura
 • slovenský jazyk
 • česko-slovenské vztahy

Pozn.: Studenti se slovenskou maturitou navštěvují místo kurzů slovenštiny kurzy češtiny jako cizího jazyka.

Studium výše uvedených oblastí je prohlubováno a rozšiřováno volitelnými předměty, které katedra každý semestr nabízí. Kromě toho může student/ka navštěvovat volitelné předměty podle vlastního výběru z nabídky celé Univerzity Karlovy, čímž rozšíří své znalosti, schopnosti a kvalifikaci.

Posluchač/ka má během studia široké možnosti vyjet na Slovensko na letní školy a na semestrální či dvousemestrální studijní pobyty (na což může získat stipendium v rámci různých programů, např.: Erasmus+, CEEPUS, mezivládní dohoda). Díky tomu může značně obohatit své znalosti a získat bezprostřední zkušenosti se slovenským prostředím.

K možnostem, které studium této specializace nabízí, patří rovněž exkurze na Slovensko i do jiných zemí střední Evropy, studentské soutěže a další aktivity.

V případě, že se student/ka rozhodne studovat pouze specializaci slovakistika (tedy pro tzv. samostatné studium slovakistiky), volí si navíc jeden z rozšiřujících studijních modulů:

 • bohemistika (dějiny češtiny a české literatury)
 • germanistika (dějiny, reálie a literatura německé jazykové oblasti)
 • hungaristika (maďarské reálie, dějiny a literatura)
 • polonistika (polské reálie, dějiny a literatura)
 • romistika (romské reálie a dějiny, etnologie slovenských Romů)
 • slavistika (slovanská jazykověda a staroslověnština)
 • dějiny středovýchodní Evropy (vedle slovenských i české, polské a maďarské dějiny)
 • literatury středovýchodní Evropy (vedle slovenské i polská a maďarská literatura)

Absolvent/ka bakalářské specializace slovakistika může v případě zájmu pokračovat na dvouletém navazujícím magisterském programu Středoevropská studia: Slovakistika.

Seznam předmětů specializace Slovakistika (samostatné studium, tj. pouze specializace Slovakistika)
Seznam předmětů specializace Slovakistika (sdružené studium, tj. v kombinaci s jiným studijním programem či specializací)

Kompetence absolventa/ky a pracovní uplatnění

Absolvent/ka této specializace:
 • ovládá slovenštinu přinejmenším na stupni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 • má znalosti slovenských reálií, dějin a literatury
 • dokáže se tudíž samostatně orientovat ve slovenském prostředí a v informačních zdrojích, které jsou ve slovenském jazyce nebo se týkají Slovenska
 • dokáže alespoň na úrovni B2 překládat a tlumočit z a do slovenštiny a korigovat slovenské texty
 • má základní znalosti z oblasti vědecké metodologie jednotlivých složek studia (jazykověda, literární věda, historie)
Oblasti uplatnění:
 • soukromý sektor (např. ve firmách, které operují i na slovenském trhu, nebo ve slovenských firmách vstupujících na český trh)
 • turistický ruch (odborný průvodce, koordinátor cestovní kanceláře apod.)
 • překladatelství a tlumočnictví
 • kulturní a mediální sféra (odborný nebo jazykový redaktor, zpravodajství, monitoring slovenských médií apod.)
 • veřejný sektor, státní instituce a diplomatické služby (veřejné instituce specializující se na kulturní, diplomatické a obchodní aktivity – např. velvyslanectví, kulturní instituty, CzechTourism apod.; analytické služby, práce v mezinárodních vládních i nevládních organizacích)
 • atd.

Medailonky několika našich absolventů nejdete zde.

Přijímací zkouška

Kompletní obecné informace o přijímacím řízení na FF UK (včetně všech termínů) naleznete na stránce https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/uchazec/.

Požadavky studia programu

 • Pro studium programu se předpokládají obecné schopnosti a znalosti důležité pro vysokoškolské studium programů zaměřených na studium jazyka a kultury, tj. zejména schopnost jazykové reflexe, schopnost uvažovat o přečteném textu, schopnost usouvztažňovat poznatky a schopnost adekvátně se vyjadřovat.
 • Vstupní znalost slovenštiny není požadována.
 • Znalost slovenských literárních děl je u přijímací zkoušky výhodou, nikoli podmínkou.
 • Předpokládá se obecný kulturní a historický rozhled, hlubší znalosti středoevropského regionu či Slovenska jsou u přijímací zkoušky výhodou.
 • Studijní program mohou studovat jak uchazeči a uchazečky bez předchozího vzdělání zaměřeného na slovakistickou tematiku, tak uchazeči a uchazečky se slovenskou maturitou.

Popis přijímací zkoušky

Přijímací zkouška je jednokolová a probíhá formou rozhovoru o délce 15–20 min., který má následující tematickou strukturu a bodové hodnocení:

1) motivace ke studiu a zájem o obor (max. 20 bodů)

 • nadprůměrná motivace – konkrétně formulovaná motivace; dlouhodobější aktivity svědčící o zájmu o obor: 20–14 bodů
 • průměrná motivace – poměrně konkrétně formulovaná motivace; aktivity prokazující zaujetí pro obor (např. předložený seznam četby obsahuje slovenskou beletrii a odbornou literaturu o Slovensku): 13–7 bodů
 • slabá motivace – vágní motivace; bez aktivit svědčících o zájmu o obor: 6–0 bodů

2) obecné jazykovědné znalosti (na češtině/slovenštině či dalších jazycích, které uchazeč/ka zná) a obecný kulturní a historický přehled, rovněž s ohledem na středoevropský region či Slovensko (max. 50 bodů)

3) diskuse nad předloženým seznamem beletristické četby – uchazeč/ka předloží buď seznam tří či více děl ze slovenské literatury přečtených v překladu či originále, nebo seznam přečtených děl z české a světové literatury (max. 30 bodů)

 • Seznam četby s přečtenou beletrií (viz 3. část zkoušky) a případně, nikoli však povinně, také s prostudovanou odbornou literaturou na jazykovědná, kulturní, historická aj. témata (která může sloužit jako podklad pro 2. část zkoušky). Vytištěný seznam se odevzdává u přijímací zkoušky.

Maximálně lze tedy získat 100 bodů. Přijat ke studiu je uchazeč/ka, který získá minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných (uveden ve vizitce specializace na stránkách přijímacího řízení FF UK).

Příprava na přijímací zkoušku

Znalost slovenštiny, slovenské literatury ani slovenských dějin a kultury nejsou u přijímací zkoušky nutností. Předpokládá se základní schopnost uvažovat o jazykových jevech (např. jazykových jevech v češtině či slovenštině či v jiném jazyce, který uchazeč/ka zná), obecný kulturní a historický přehled a zkušenost s četbou literárních děl české a světové literatury. Tedy znalosti a schopnosti na úrovni maturity.

Za znalosti týkající se slovenské literatury či slovenských dějin a kultury však může uchazeč/ka získat u přijímací zkoušky vyšší počet bodů. Žádná konkrétní literatura k takovéto přípravě na přijímací zkoušku není pevně předepsána, uchazeč/ka vybírá dle vlastního zájmu. Nebo může využít našich doporučení:

Obecné jazykovědné znalostiSlovenská beletrieSlovenské dějiny a kultura

V případě, že chce uchazeč/ka rozšířit své dosavadní znalosti, může si prostudovat následující publikaci nebo některé její kapitoly dle vlastního výběru:

 • Erhart, Adolf: Úvod do jazykovědy. Brno: Masarykova univerzita, 2001. Zdarma ke stažení (pdf 1 MB).
 • Krupa, Viktor – Genzor, Jozef: Jazyky sveta v priestore a čase. 2. vydanie. Bratislava: Veda, 1996. Kapitola 1 a pasáž o slovanských jazycích (na s. 78–90).
 • Mareš, Petr: Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky. Praha: Karolinum, 2014. Zdarma ke stažení (pdf 0,8 MB).
 • Nekvapil, Jiří – Sloboda, Marián – Wagner, Peter: Mnohojazyčnost v České republice: základní informace / Multilingualism in the Czech Republic: basic information. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. Zdarma ke stažení (pdf 1 MB).

V případě, že se chce uchazeč/ka seznámit s některými díly slovenské literatury, můžeme doporučit následující:

 • Pišťanek, Peter: Rivers of Babylon
 • Rakús, Stanislav: Telegram
 • Kompaníková, Monika: Piata loď
 • Vilikovský, Pavel: Prvá a posledná láska
 • Balla: V mene otca
 • Starší tituly ze slovenské literatury můžete zdarma stahovat na Zlatém fondu SME (např. Ján Kollár, Andrej Sládkovič, Janko Kráľ, Martin Kukučín, Svetozár Hurban Vajanský ad.).
 • V užším výběru je možné koupit také některé tituly z 20. století (Jozef Gregor Tajovský, Gejza Vámoš, Jozef Cíger Hronský, Rudolf Sloboda, ad.) jako tištěné knihy nebo jako e-knihy na https://www.martinus.cz

Pro studium libovolného období dějin slovenské literatury můžeme doporučit následující přehledové práce:

 • Čúzy, Ladislav a kol.: Panoráma slovenskej literatúry 1 (Literárne dejiny od stredoveku po koniec romantizmu). Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004.
 • Gbúr, Ján a kol.: Panoráma slovenskej literatúry 2 (Literárne dejiny od realizmu po rok 1945). Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2005.
 • Čúzy, Ladislav: Panoráma slovenskej literatúry 3 (Literárne dejiny od roku 1945) po súčasnosť. Bratislava: Mladé letá, 2006.

K získání základních znalostí o společensko-politickém vývoji a reáliích Slovenska si může uchazeč/ka prostudovat některý z následujících titulů či některou jeho část dle vlastního výběru:

 • Kováč, Dušan: Dějiny Slovenska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011.
 • Rychlík, Jan: Češi a Slováci ve 20. století: Česko-slovenské vztahy 1914–1945. Bratislava: AEP, 1997.
 • Rychlík, Jan: Češi a Slováci ve 20. století: Česko-slovenské vztahy 1945–1992. Bratislava: AEP, 1998.
Úvod > Uchazeč/ka > Bakalářské studium > Slovakistika (Bc.)