Romistika (Mgr.)

Obsah stránky:

 

Několik základních údajů

Proč studovat romistiku na Filozofické fakultě UK?

 • Romistika pěstovaná na naší katedře je unikátním oborem v České republice a jeden z mála takto koncipovaných oborů na světě.
 • Romové žijí ve většině evropských zemí a jsou součástí evropského kulturního prostředí po více než šest století.
 • Romština je největším menšinovým jazykem Evropy. Jen na území bývalého Československa má statisíce mluvčích a je nedílnou součástí jazykového dědictví našeho regionu.
 • Studium jazykových, sociokulturních a historických reálií kompenzuje současný nedostatek informací o jazyku, historii a kultuře romských komunit v česko-slovenském prostoru a umožňuje hlubší vhled do témat souvisejících se závažnými aktuálně řešenými otázkami.
 • Historie Romů je v rámci studia podávána nejen z perspektivy proměny politických přístupů, ale také z perspektivy Romů samotných (zejména ve 20. stol.).
 • Studentům pocházejícím z romských rodin nabízí možnost zasadit svou rodinou historii a životní zkušenost do širších historických a sociokulturních kontextů.
 • Rodilým mluvčím romštiny nabízí možnost získat přehled o struktuře jejich mateřského jazyka a osvojit si kompetence, které jim umožní s jazykem pracovat v roli překladatelů či učitelů.
 • Neromským studentům studium zprostředkovává zkušenost menšinové jinakosti.
 • Výuka romštiny má na pražské univerzitě třicetiletou tradici.
 • Naši vyučující poskytují studentům individuální přístup.

Kombinovatelnost

Kombinovatelnost navazujícího magisterského programu Středoevropská studia je stejná jako kombinovatelnost našeho bakalářského programu Středoevropská studia. Specializaci Romistika lze studovat:

 • sdruženě: v kombinaci s kterýmkoli programem navazujícího magisterského studia FF UK umožňujícím sdružené studium (přehled všech otevíraných studijních programů)
 • dvouspecializačně: v kombinaci s jinou specializací programu Středoevropská studia (maďarská studia, polonistika, slovakistika)
 • samostatně (tj. pouze specializaci Romistika)

Charakteristika studia

Studijní plán, který je společný pro samostatné i sdružené studium, se zaměřuje na následující oblasti:

 • prohloubení jazykové kompetence v severocentrální romštině
 • základy vlašské romštiny
 • dialektologie a historická gramatika romštiny 
 • antropologie Romů
 • poválečné dějiny Romů na území Československa
 • nejnovější romská literatura

Samostatné studium dále zahrnuje:

 • teorii překladu (translatologii) a editologii
 • terénní výzkum
 • odbornou/studijní stáž
 • analýzu romských nahrávek
 • jeden další, areálově blízký nebo kontaktní jazyk dle výběru (maďarština, polština, rumunština, slovenština, ukrajinština)

V samostatném studiu si student/ka dále volí jeden povinně volitelný předmět podle své odborné profilace (antropologie, lingvistika, uměnovědy).

Studium výše uvedených oblastí je prohlubováno a rozšiřováno volitelnými předměty. Student/ka musí navštěvovat určité množství předmětů dle vlastního výběru z nabídky celé Univerzity Karlovy, čímž rozšíří své znalosti, schopnosti a kvalifikaci.

Absolvent/ka navazující magisterské specializace Romistika může v případě zájmu pokračovat v prohlubování své kvalifikace doktorským studiem.

Seznam předmětů specializace Romistika (samostatné studium, tj. pouze specializace Romistika)
Seznam předmětů specializace Romistika (sdružené studium, tj. v kombinaci s jiným studijním programem či specializací)

Kompetence absolventa/ky a pracovní uplatnění

Odborné dovednosti:
 • znalost mluvené a psané severocentrální romštiny na úrovni C1–C2 Společného evropského referenčního rámce
 • základní kompetence ve vlašské romštině
 • orientace v romské dialektologii a historické gramatice romských dialektů
 • efektivní rešerše v informačních zdrojích k zadanému tématu
 • schopnost zprostředkovávat mezikulturní komunikaci mezi českým a romským prostředím
 • dovednost překládat texty mezi češtinou a romštinou
 • (u samostatného studia) aplikování systematických teoretických znalostí češtiny v rovině fonetické, lexikální, gramatické a stylové na překlad a redakci textu
 • (u samostatného studia) základní kompetence v dalším areálovém či kontaktním jazyce
Oblasti uplatnění:
 • překladatelství, příp. tlumočnictví
 • vládní a nevládní neziskové organizace působící ve střední Evropě zaměřené na osvětu a kulturně společenské aktivity, lidská práva, budování občanské společnosti, sociální pomoc a poradenství
 • středoevropská média a nakladatelství (jazykový redaktor, odborný redaktor, editor, korespondent, mediální analytik, korektor)
 • vědecká a vědecko-pedagogická pracoviště (vysoké školy, ústavy akademie věd, výzkumná centra)
 • veřejná správa
 • romský mediální prostor;
 • atd.

Medailonky několika našich absolventů nejdete zde.

Přijímací zkouška

Kompletní obecné informace o přijímacím řízení na FF UK (včetně všech termínů) naleznete na stránce https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/uchazec/.

Seznam doporučené literatury k přijímací zkoušce

Popis přijímací zkoušky

Přijímací zkouška je jednokolová a probíhá formou ústní zkoušky, která má následující tematickou strukturu a bodové hodnocení:

 1. romský jazyk – ověření praktických jazykových dovedností severocentrální romštiny na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a teoretických znalostí o struktuře, dialektologii a sociolingvistice severocentrální romštiny (max. 40 bodů)
 2. etnologie Romů a romské umění – ověření přehledu o romských zvycích, náboženství a tvorbě (lidové i umělé), včetně přehledu o teoretických rámcích, ve kterých lze jednotlivé aspekty života a kultury Romů nahlížet; důraz je kladen na znalost komunity slovenských Romů, ale je třeba prokázat i přehled o ostatních romských komunitách ve světě, zejména o komunitě Romů olašských (max. 20 bodů)
 3. historie – ověření přehledu o dějinách Romů (včetně jejich indického zázemí) a jejich vlivu na současnou situaci; důraz bude kromě znalosti faktů kladen i na hledání souvislostí a vztahů mezi nimi (max. 20 bodů)
 4. motivace ke studiu a zaměření – rozprava nad seznamem přečtené literatury (max. 20 bodů)

 

Další požadavky ke zkoušce

Seznam prostudované beletrie a relevantní odborné literatury. Vytištěný seznam se odevzdává u přijímací zkoušky; na seznamu uchazeč uvede své jméno.

Maximálně lze u přijímací zkoušky získat 100 bodů. Přijat ke studiu je uchazeč/ka, který získá minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných (uveden ve vizitce specializace na stránkách přijímacího řízení FF UK).