Lenka Jakoubková Budilová

doc. Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D.

Konzultační hodiny
Adresa

Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií
Celetná 20
Místnost č. 319

Kancelář: Celetná 20, 3. patro, C319

 

BADATELSKÉ ZAMĚŘENÍ

Antropologie Evropy a Balkánu, terénní výzkum, dějiny evropské rodiny, antropologie rodiny a genderu

 

 

VZDĚLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ

2003                Bc. Humanitní vzdělanost, FHS UK

2005                Mgr. Obecná antropologie, FHS UK

2010                Ph.D. Etnologie, FF ZČU v Plzni

 

2017-dosud     Odborná asistentka, Ústav etnologie, FF UK

2012-2014       Externí přednášející, Katedra sociální a kulturní ekologie FHS UK

2009-dosud     Odborná asistentka, Katedra antropologie FF ZČU v Plzni

2008–2009      Externí přednášející, Katedra sociologie (sociální antropologie) FSS MU

2006–2007      Vědecká pracovnice, Katedra primárního vzdělávání PedF UJEP

2004-2006      Koordinátorka vzdělávacích aktivit, projekt VARIANTY, Člověk v tísni – společnost při ČT, o.p.s.

2002-2003      Terénní pracovnice a sociální rozhodčí (Berounsko), Monitoring a odstraňování škod způsobených povodněmi, Člověk v tísni – společnost při ČT, o.p.s.

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

Bakalářské:

 Úvod do metod terénního výzkumu

Terénní výzkum v antropologii a etnologii

Antropologie jihovýchodní Evropy

Tradiční evropské rodinné struktury

 

Magisterské:

Antropologie Evropy

Terénní výzkum

Antropologie spřízněnosti

 

 KLÍČOVÉ PUBLIKACE

Jakoubková Budilová, Lenka 2022. Výzkum českých vesnic v srbském Banátu v kontextu krajanského diskurzu, In L. Jakoubková Budilová – S. Havel (eds.), České vesnice v srbském Banátu: etnologický výzkum, 71 – 94. Kruščica: Česká beseda Kruščica.

Budilová, Lenka J. a kol. 2021. Etnické skupiny, hranice a identity. Brno: CDK. ISBN 978-80-7325-527-5.

Jakoubková Budilová, Lenka. 2020. Endogamy between ethnicity and religion. Marriage and boundary construction in Voyvodovo (Bulgaria), 1900–1950, The History of the Family 25/1: 46–69. DOI: 10.1080/1081602X.2019.1641132 

Jakoubková Budilová, Lenka 2020. Bilateral kinship and biogenetic substance in the Balkans. The case of Voyvodovo, Bulgaria (1900–1950), Ethnologica Slovaca et Slavica 41: 27–50. 

Budilová, Lenka J. 2019. Od krevní msty k postsocialismu. Vývoj antropologického zájmu o Balkán. Brno: CDK.

Jakoubková Budilová, Lenka 2019. Mléčné příbuzenství jako alternativní strategie příbuzenství na Balkáně. In D. Bittnerová – M. Moravcová (eds.), Etnické komunity – neviditelní, přehlížení zapomenutí. Praha: FHS UK, 81–106.

Budilová, Lenka J. – Marek Jakoubek. 2019. Transformations of Roma´s marriage patterns after migration from Slovakia to the Czech Republic, Journal of Family History 44 (3): 280-296; ISSN: 0363-1990, Online ISSN: 1552-5473; DOI: 10.1177/0363199019840068.

Jakoubek, Marek – Budilová, Lenka J. 2019. Ethnicity and the boundaries of ethnic studies, Anthropological Notebooks 25 (1): 13-26.

Jakoubková Budilová, Lenka 2017. Property transmission and household developmental cycle: continuity and chase. The case of a Czech village in Bulgaria (1900–1950), Ethnologia Balcanica. Journal for Southeast European Anthropology.

Budilová, Lenka, J. – Jakoubek, Marek. 2017. Bulgarian Protestants and the Czech village of Voyvodovo. Sofia: New Bulgarian University.

Jakoubková Budilová, L. 2017. Patriarchát na Balkáně – dominantní ideologie nebo škála možností? (Na příkladu Vojvodova, obce Čechů a Slováků v Bulharsku), Sociológia 49, 2017, 4: 405–426.

Budilová, L. J. – Jakoubek, M. 2017. Bulgarian Protestants and the Czech village of Voyvodovo. Sofia: New Bulgarian University.

Budilová, L. J. – Kňourek, B. 2015. Dům ve Vojvodovu. Stavebně-historický vývoj, kulturní a sociální rozměr. Brno: CDK.

Budilová, Lenka J. 2015. Sociálně–antropologické studium příbuzenství a genderu se zvláštním zřetelem k českému kontextu, Historická demografie 39/2015: 271–291.

Будилова, Л. Я. – Якоубек, М. 2014. Българските чехи. Случаят Войводово. Социалноантроположки ескизи; София: Парадигма.

Budilová, L. J. 2012. „Ať se neztratí jméno.“ Jména a pojmenovávání u bulharských Čechů, Český lid/Etnologický časopis 99, 2012, 4: 407–425.

Budilová, L. J. 2011. Dědická praxe, sňatkové strategie a pojmenovávání u bulharských Čechů v letech 1900-1950. Brno: CDK.

Budilová, L. – Jakoubek, M. 2009. Anthropological fieldwork, site and Roma communities: Roma/Gypsies in the Czech and Slovak Republic, Anthropological Notebooks XV/2: 5–14.

 

BIBLIOGRAFIE

.pdf

 

PROJEKTY A GRANTY

Plzeň – Evropské hlavní město kultury: evaluace dopadů na rozvoj občanských aktivit a možnost udržitelnosti, Statutární město Plzeň a Katedra antropologie FF ZČU, 2016 (řešitelka)

Komplexní výzkum společenství (ex)vojvodovských Čechů a proměn jeho identity, GAČR (P405/10/0471), 2010 – 2012 (spoluřešitelka)

Kinship and family in Roma settlements in Eastern Slovakia, International Visegrad Fund 2008 (řešitelka)

Příčiny a mechanismy vytváření vzdělávacích blokád příslušníků skupin z odlišného sociokulturního prostředí a formulace strategie k jejich překonávání, Katedra primárního vzdělávání Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 2005 – 2008 (spolupracovnice)

Zmapování typů kriminality, s nimiž se potýkají sociálně segregované romské komunity žijící na území Ústeckého kraje, Odbor bezpečnostní politiky MV ČR, Člověk v tísni – společnost při ČT, o.p.s., 2004 – 2005 (výzkumnice, spolupracovnice)

Dlouhodobý stacionární terénní výzkum sociálně vyloučených romských komunit, Katedra sociální a kulturní antropologie FHS ZČU (MPSV ČR HS 108/03), 2003 – 2004 (výzkumnice, spolupracovnice)

 

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH

EASA (European Association of Social Anthropologists)

InASEA (International Association for Southeast European Anthropology)

 

Úvod > Lidé > Lenka Jakoubková Budilová