Simona Kolmanová

doc. Simona Kolmanová, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • dle dohody
Adresa

Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií
Celetná 20
Místnost č. 341

Knihovna středoevropských studií
Celetná 20
Místnost č. 341

Simona Kolmanová je akademickou pracovnicí specializace hungaristika. Je absolventkou oborů maďarská a finská filologie na Filozofické fakultě Univerzity Loránda Eötvöse (ELTE) v Budapešti. Od r. 1996 působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Odborně se věnuje dějinám maďarské literatury a problematice překladu, zaměřuje se především na maďarskou literaturu do začátku 20. století, současnou maďarskou literaturu, na recepci maďarské literatury v českém prostředí, na teorii a kritiku překladu. Problematice maďarsko-českého uměleckého překladu se věnuje též jako překladatelka. Aktuálně se podílí na projektech Formování a vývoj národních identit ve středoevropském prostoru v 19. a 20. století a InterCorp – Český národní korpus. Od r. 1991 je členkou Mezinárodní společnosti pro maďarskou filologii (IAHS). Za badatelskou činnost v oblasti maďarské literatury a popularizaci maďarského jazyka, kultury a literatury v Čechách obdržela r. 2001 řád Rytířský kříž Maďarské republiky.

PublikaceRozvrhVyučované předmětyZávěrečné práce

Publikace

 • Kolmanová S.: Perspectives of V4 Translation Studies : Studies, considerations and contributions on translation between Czech, Hungarian,Polish and Slovakian languages. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta,, 2021. 312 s. • p. ISBN 978-80-7671-026-9.
 • Kolmanová S.: Gangesz partjairól Herz-féle szalámiig - frissítve. Partitúra, 2019, č. • no. 14, s. • p. 91-100. ISSN 1336-7307.
 • Kolmanová S.: Můj tank a překladatelovy úvahy. In Pátková J., Nábělková M.: Střední Evropa Rudolfa Chmela. Praha, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2019, s. • p. 137-140. ISBN 978-80-7308-923-8.
 • Kolmanová S.: Pražská univerzitní hungaristika a její role v oblasti překladů maďarské beletrie. In Januška J.: Česko-maďarské ob(z)ory; Kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2018, s. • p. 105-113. ISBN 978-80-246-3355-8.
 • Kolmanová S.: "Němá" totalita v maďarské próze druhé poloviny 20. století : Ticho, mlčení a "komunikace" jako součást antitotalitního literárního diskurzu v maďarské literatuře - román Šavel (Saulus) Miklóse Mészölye. In Kiss Szemán R., Mészáros A.: Středoevropské kulturní transformace v boji proti komunistické totalitě. Esztergom, Nadace svatého Vojtěcha pro výzkum střední a východní Evropy, 2017, s. • p. 107-118. ISBN 978-963-89709-1-6.
 • Kolmanová S.: A cseh varjú és a magyar holló - E. A. Poe A Holló című versének cseh és magyar nyelvű fordításai, a fordítások viszonya a cseh és a magyar irodalmi hagyományhoz. Literatura (Ljubljana), 2017, č. • no. 43, s. • p. 286-295. ISSN 0353-5622.
 • Kolmanová S.: Český havran, nebo maďarský krkavec? : Poznámky k teorii a praxi překladu ve středoevropském regionu (konfrontace překladatelských přístupů na maďarských a českých překladech Havrana E. A. Poea). In Januška J., Berkes T.: Hungarobohemica Pragensia : Studie k 60. narozeninám Evžena Gála / Tanulmányok Gál Jenő 60. születésnapjára. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017, s. • p. 112-1265. ISBN 978-80-7308-715-9.
 • Kolmanová S.: Notes on the theory and practice of translation in Central-Europe: The confrontation of translation approaches in the Czech and Hungarian translations of The Raven by Edgar Alan Poe and its position in the Czech and Hungarian literary context. Mutatis Mutandis, 2016, č. • no. 9, s. • p. 401-417. ISSN 2011-799X.
 • Kolmanová S.: Od (anti)utopistické vize světové války k realitě Velké války z pohledu maďarské literatury. Historie - Otázky - Problémy, 2016, č. • no. 8, s. • p. 184-195. ISSN 1804-1132.
 • Kolmanová S.: A kortárs magyar irodalom cseh nyelvű fordításai; Dialektológiai kérdések magyar-cseh nyelvi viszonylatban. In Czetter I., Hajba R., Tóth P.: VI. Dialektológiai Szimpozion. Nitra, Katedra středoevropských studií, Univerzita Konstantina filozofa, Nitra, 2016, s. • p. 427-437. ISBN 978-80-558-1186-4.
 • Kolmanová S.: Szvatopluk, a szlovákok avagy a csehek, netán a morvák - királya. In ifj. Bertényi I., Géra E., Mészáros A.: Varietas Europica Centralis. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2015, s. • p. 237-242. ISBN 978-963-284-714-6.
 • Kolmanová S.: Megjegyzések a cseh és a magyar műfordítás-elmélet összehasonlító vizsgálatához. In Balogh M., Kalavszky Z.: Cseh ködképek fürkészője (Irások Berkes Tamás 60. születésnapjára). Budapešť, MTA BT k Irodalomtudományi Intézete, reciti, 2014, s. • p. 55-60. ISBN 978-615-5478-07-9.
 • Kolmanová S.: Vojna a vojna - literární fikce a/nebo multimediální realita? (Maďarský fenomén László Krasznahorkai). Souvislosti: Revue pro křesťanství a kulturu, 2014, č. • no. 25, s. • p. 166-174. ISSN 0862-6928.
 • Kolmanová S.: Maďarští básníci 19. století v českých překladech (Mihály Vörösmarty, János Arany, Sándor Petőfi). Praha, Nakladatelství Karolinum, Univerzita Karlova, 2014. 155 s. • p. ISBN 978-80-246-2281-1.
 • Kolmanová S.: Milostná poezie Bálinta Balassiho a jeho doby ve "visegrádském" kontextu. In Ferencová H.: Rod Balašovcov v 13. až 19. storočí. Modrý Kameň, Slovenské národné múzeum - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň, 2013, s. • p. 251-256. ISBN 978-80-8060-308-3.
 • Kolmanová S.: Balassi Bálint és korának szerelmi költészete a "visegrádi" kontextusban. In Ferencová H.: Rod Balašovcov v 13. až 19. storočí - Zborník z medzinárodnej konferencie, Modrý Kameň, Jún, 2012. Modrý Kameň, Slovenské národné múzeum - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň, 2013, s. • p. 257-263. ISBN 978-80-8060-308-3.
 • Kolmanová S.: Characteristics of the Czech and Moravian humanism. In Gábor C.: NYELV, LELKISÉG ÉS REGIONALITÁS A KÖZÉP- ÉS KORA ÚJKORBAN. Cluj - Napoca, Egyetemi Műhely Kiadó, 2013, s. • p. 422-429. ISBN 978-606-8145-45-7.
 • Kolmanová S.: Středoevropský "visegrádský" humanismus - paralely a odlišnosti. In Pospíšil I.: Brněnská hungaroslavistika a česko-slovensko-maďarské kulturní vztahy. Szeged, Gerhardus Kiadó, 2012, s. • p. 59-74. ISBN 978-615-5256-01-1.
 • Kolmanová S.: Poznámky k "překladatelským" kuriozitám maďarské poezie 19. století: adaptace a plagiáty básní Sándora Petőfiho. Slavica litteraria, 2011, č. • no. 14, s. • p. 57-66. ISSN 1212-1509.
 • Kolmanová S.: Vőrösmarty lírájának cseh fordításairól. In Benyovszky K.: Fordítás és kétnyelvűség az irodalomban. Nitra, Fakulta stredoeurópských štúdií UKF Nitra, 2011, s. • p. 73-80. ISBN 978-80-8094-786-6.
 • Kolmanová S.: Dobrí Polovci a šumavskí horali - Niektoré črty naratívneho sveta Karla Klostermanna. In Kálmán Mikszáth a jeho súčasníci - Regionalizmus v kontexte literatúry stredoeurópskych národov na konci 19. storočia. Bratislava, Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, 2011, s. • p. 163-167. ISBN 978-80-970580-3-6.
 • Kolmanová S.: A jó palócok és a šumavai horalok - Karel Klostermann elbeszélői világának néhány vonása. In Mikszáth Kálmán és kortársai - regionalizmus a közép-európai irodalmak kontextusában / Kálmán Mikszáth a jeho súčasníci - regionalizmus v kontexte literatúry stredoeurópskych národov na konci 19. storočia. Bratislava, SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, 2011, s. • p. 157-161. ISBN 978-80-970580-3-6.
 • Kolmanová S.: A magyar irodalom legújabb cseh fordításainak elméleti és gyakorlati kérdései. In N. Tóth A.: Irodalom és fordítás. Nitra, Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra - MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest., 2010, s. • p. 165-174. ISBN 978-80-8094-621-0.
 • Kolmanová S.: Margó - Írások a fordításról és a kétnyelvűségről. Pécs, AB-ART, 2010, s. • p. 92-99. ISBN 978-80-8087-086-7.

Rozvrh v tomto semestru

Vyučované předměty (včetně dřívějších)

Vedené závěrečné práce

 
Úvod > Lidé > Simona Kolmanová