Marián Sloboda

Marián Sloboda, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • dle dohody, č. 27 (Nám. Jana Palacha 2)
Adresa

Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 27

Marián Sloboda je akademickým pracovníkem specializace slovakistika. Zabývá se sociolingvistikou a analýzou diskurzu. Jeho sociolingvistický výzkum je inspirován etnometodologií a lingvistickou antropologií; zajímá se z tohoto hlediska také o jazykovou krajinu. Uskutečnil terénní výzkum v několika zemích a regionech – v Česku, Bělorusku, Chorvatsku, Maďarsku, Lužici a Walesu. Jeho práce se tam týkala různých aspektů jazykové diverzity a vícejazyčnosti, jako jsou jazyková politika, asimilace či vzájemná srozumitelnost slovanských jazyků. Jako člen badatelského týmu Filozofické fakulty je zapojen do práce na teorii a praxi jazykového managementu.

Je členem Mezinárodní asociace bělorusistů (MAB) a Komise pro jazykový kontakt při Mezinárodním komitétu slavistů. Působí v redakční radě časopisu Sociolinguistic Studies a je spolueditorem ediční řady Jazyk, společnost, interakce u Nakladatelství Lidové noviny. Mimo akademickou sféru působil jako zástupce odborné veřejnosti v Radě vlády pro národnostní menšiny.

PublikaceCVRozvrhVyučované předmětyZávěrečné práce

Publikace (výběr)

Zčásti dostupné na academia.edu

 • Sloboda, M. (2021). Demarcating the space for multilingualism: On the workings of ethnic interests in a ‘civic nation’. In R. Blackwood & D. A. Dunlevy (Eds.), Multilingualism in Public Spaces: Empowering and Transforming Communities (pp. 31–58). Bloomsbury.
 • Sloboda, M., L. Molnár Satinská & M. Nábělková (2018). Language planning in Slovakia: Nation-building in the context of European integration. In E. Andrews (ed.), Language Planning in the Post-Communist Era: The Struggles for Language Control in the New Order in Eastern Europe, Eurasia and China. Cham: Palgrave Macmillan, 261–286.
 • Fairbrother, L., J. Nekvapil & M. Sloboda (2018). Methodology in language management research. In L. Fairbrother, J. Nekvapil & M. Sloboda (eds.), The Language Management Approach: A Focus on Research Methodology. Berlin: Peter Lang, 15–39.
 • Sloboda, M. (2016). Historicity and citizenship as conditions for national minority rights in Central Europe: old principles in a new migration context. Journal of Ethnic and Migration Studies 42 (11), 1808–1824.
 • Sloboda, M. (2016). Transition to super-diversity in the Czech Republic: its emergence and resistance. In M. Sloboda, P. Laihonen & A. Zabrodskaja (eds.). Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries: Two Decades after the Regime Change. Frankfurt am Main: Peter Lang, 141–183.
 • Sloboda, M. & K. Brankačkec (2014). The mutual intelligibility of Slavic languages as a source of support for the revival of the Sorbian language. In L. Fesenmeier, S. Heinemann & F. Vicario (eds.). Sprachminderheiten: gestern, heute, morgen / Minoranze linguistiche: ieri, oggi, domani. Frankfurt am Main: Peter Lang, 25–44.
 • Sloboda, M. (2013) Slovenčina v právnom poriadku Českej republiky (stručný náčrt). In A. Uhrinová (ed.). Slovenský jazyk a kultúra v menšinovom prostredí. Békešská Čaba: Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, 84–92.
 • Sloboda, M. & M. Nábělková (2013). Receptive multilingualism in ‘monolingual’ media: managing the presence of Slovak on Czech websites. International Journal of Multilingualism 10 (2), 196–213.
 • Sloboda, M. (2013). Zanikání státního jazyka: běloruština v procesu formování národa. Slavia 83 (3), 281–314.
 • Sloboda, M., L. Šimičić, E. Szabó Gilinger & D. Vigers (2012). The policies on public signage in minority languages and their reception in four traditionally bilingual European locations. メディア・コミュニケーション研究 (Media and communication studies) 63, 51–88.
 • Szabó Gilinger, E., M. Sloboda, L. Šimičić & D. Vigers (2012). Discourse coalitions for and against minority languages on signs: Linguistic landscape as a social issue. In D. Gorter, H. F. Marten & L. van Mensel (eds.). Minority Languages in the Linguistic Landscape. Basingstoke: Palgrave-MacMillan, 263–280.
 • Sloboda, M. (2011). Belarusian. In O. García & J. A. Fishman (eds.). Handbook of Language and Ethnic Identity. Volume 2. New York: Oxford University Press, 381–398.
 • Sloboda, M. (2011). Doslov: Jazyková autobiografia ako osobná výpoveď, inšpirácia a metóda. In I. Vasiljev, Život s více jazyky: Jazyková autobiografie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 276–288.
 • Sloboda, M., E. Szabó-Gilinger, D. Vigers & L. Šimičić (2010). Carrying out a language policy change: Advocacy coalitions and the management of linguistic landscape. Current Issues in Language Planning 11 (2), 95–113.
 • Sloboda, M. (2010). Menej používané jazyky v Česku: problémy rozvoja v jazykovo „homogénnom“ národnom štáte. In A. M. Papp (ed.). Kevésbé használt nyelvek helyzete a Visegrádi Négyek országaiban / The Situation of the Lesser Used Languages in Visegrád Four Countries. Budapest: Országos Idegennyelvű Könyvtár, 38–55.
 • Sloboda, M. (2009). „Jazyk padonkov“ a „preved“: Expanzia a kontra-hegemonizácia ruského internetového (post)slangu. In G. Múcsková (ed.). Varia XVI. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 456–466.
 • Nekvapil, J., M. Sloboda & P. Wagner (2009). Mnohojazyčnost v České republice: základní informace / Multilingualism in the Czech Republic: Basic Information. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • Sloboda, M. (2009). Styling for hegemony: The West as an enemy (and the ideal) in Belarusian television news. In R. Fitzgerald & W. Housley (eds.). Media, Policy and Interaction. Farnham: Ashgate, 137–159.
 • Sloboda, M. (2009). A language management approach to language maintenance and shift: A study from post-Soviet Belarus. In J. Nekvapil & T. Sherman (eds.). Language Management in Contact Situations: Perspectives from Three Continents. Frankfurt am Main: Peter Lang, 15–47.
 • Sloboda, M. (2009). State ideology and linguistic landscape: A comparative analysis of (post)communist Belarus, Czech Republic and Slovakia. In E. Shohamy & D. Gorter (eds.). Linguistic Landscape: Expanding the Scenery. New York – London: Routledge, 173–188.
 • Giger, M. & M. Sloboda (2008). Language management and language problems in Belarus: education and beyond. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 11 (3–4), 315–339. (Reprint in: Pavlenko, A. (ed.) (2008). Multilingualism in Post-Soviet Countries. Clevedon: Multilingual Matters, 41–65.)
 • Sloboda, M. (2006). Folk views on linguistic variation and identities in the Belarusian-Russian borderland. In F. Hinskens (ed.). Language Variation – European Perspectives. Amsterdam: John Benjamins, 217–231.
 • Sloboda, M. (2006). Nefonologické krácení v češtině a slovenštině a rytmický zákon (výsledky experimentu). In M. Šimková & K. Gajdošová (eds.). Varia XIII. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 157–166.
 • Sloboda, M. (2005). Od aspektov bilingválnej komunikácie k jazykovej asimilácii a retencii: prípadová štúdia slovenskej rodiny v Česku. Slovenská reč 70 (6), 338–354.
 • Sloboda, M. (2004). Jazyk národnostnej menšiny, idiolektné siete a biografie (Slováci v chorvátskom Iloku). Slovenská reč 69 (1), 15–36.
 • Sloboda, M. (2003). Language maintenance and shifts in a Greek community in a heterolinguistic environment: the Greeks in the Czech Republic. Journal of the Hellenic Diaspora 29 (1), 5–33.
 • Sloboda, M. (2000/2001). „Až bude v Řecku mír, vrátíme se domů“: O vzniku a vývoji řecké menšiny u nás – lingvistické i nelingvistické aspekty. Češtinář, XI (4), 112–119, (5), 148–159.

Zaměstnání

 • od r. 2010 asistent, pak odborný asistent, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (2010–2011 Ústav slavistických a východoevropských studií, od r. 2011 Katedra středoevropských studií)
 • 2011–2014 vědecký asistent, Ústav pro jazyk český AV ČR (oddělení současné lexikologie a lexikografie)
 • 2006–2010 vědecký pracovník, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Ústav lingvistiky a ugrofinistiky)

Vzdělání

 • Ph.D. v oboru obecná lingvistika, FF UK (2011, školitel Jiří Nekvapil)
 • Mgr. v oborech slavistika všeobecná a srovnávací, lingvistika a fonetika, FF UK (2003)

Studijní pobyty

 • Běloruská státní univerzita (2004-2005, 8 měsíců)
 • Univerzita v Záhřebu (2001, 3 měsíce)

Letní školy a semináře

 • Letní škola migračních studií (IOM & MV ČR, 2010)
 • Bělorusko-ruské pohraničí: dějiny, kultura, jazyk (Varšavská univerzita, 2004)
 • Letná škola slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (Univerzita Komenského v Bratislavě, 2000 a 2004)
 • Seminář pro zahraniční slavisty (Univerzita v Záhřebu, 2002)
 • kurz srbského jazyka (Azbukum, centar za srpski jezik i kulturu, Novi Sad, 2002)
 • Škola novořeckého jazyka (Aristotelova Univerzita v Soluni, 1999)

Projekty

 • Discourse, Ideology and Practice: From Czech-Slovak Language Contact-induced Phenomena to Rethink the Development of Taiwan Mandarin, Ministry of Science and Technology, Tchaj-wan (MOST 107-2410-H-004-126), spolupracovník (2019)
 • KREAS – Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT, spolupracovník-junior (2018–2021)
 • Současný stav a praxe jazykového plánování v Bělorusku, GAČR (GP14-08343P), hlavní řešitel (2014–2016)
 • Centrum pro výzkum kolektivní paměti, Univerzita Karlova v Praze (UNCE 204007), výzkumník-junior (2012–2017)
 • Konfrontační popis současného slovenského a českého lexika (systémové vztahy a komunikační koexistence), GAČR (P406/11/2304), spolupracovník (2011–2014)
 • Vzdálenosti mezi slovanskými jazyky a jejich vzájemná srozumitelnost, GAUK (4409), hlavní řešitel (2009–2011)
 • LINEE – Languages in a Network of European Excellence, Evropská komise (FP6-CIT4-2006-28388), výzkumník, vedoucí úkolu (work package leader) (2006–2010)
 • DILING – Dimensions of Linguistic Otherness: Prospects of Maintenance and Revitalization of Minority Languages within the New Europe, Evropská komise (FP6-CIT6-CT-2006-029124), spolupracovník (2006–2008)
 • Jazyk a diskurs, GAČR (GD405/03/H053), spolupracovník-doktorand (2003–2007)

Rozvrh v tomto semestru

Vyučované předměty (včetně dřívějších)

Vedené závěrečné práce

 
Úvod > Lidé > Marián Sloboda